• Regulamin RODO

 Regulamin Ochrony Danych Osobowych HPM Michał Karpiński („RODO”)

Informacje ogólne

Twoja prywatność i ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy najwyższej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych  jest HPM Michał Karpiński; Bobrowniki 83; 26-903 Głowaczów

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: HPM Michał Karpiński; Bobrowniki 83; 26-903 Głowaczów
 • przez e-mail: biuro@hpm-medical.eu
 • telefonicznie pod numerem +48 535 004 013

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, różnymi kanałami komunikacji – w szczególnościpoprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.hpm-medial.eu, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty  gdy kierujesz do nas zapytanie dotyczące organizowanych przez nas treningów biofeedback, szkoleń, zakupu sprzętu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu wysłania odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane do nas drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w celu udzielania odpowiedzi na zapytania telefoniczne,
 • w celu związanym z przeprowadzaniem treningów biofeedback, szkolenia, przekazania informacji o sprzęcie, jego dostawie lub innych sprawach związanych z zawarciem lub realizacją umowy sprzedaży lub dostawy zakupionego u nas sprzętu lub świadczenia przez nas na Twoją rzecz zamówionych usług,
 • w celu otrzymywania potwierdzenia rezerwacji lub zamówienia na adres email lub sms lub w innej formie,
 • dla celów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • w celach marketingowych – w oparciu o Twoją zgodę,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne – jest to wymagane przepisami prawa,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie nieprawidłowościom – jest to nasz obowiązek prawny,
 • w celach tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji – jest to nasz prawnie uzasadniony interes,
 • w celu wysyłania informacji o świadczonych przez nas usługach oraz w celu profilowania dla celów dostosowania oferty. Wysyłamy powyższe informacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości SMS, poczty elektronicznej i innych form komunikacji elektronicznej – wyraziłeś nam swoją zgodę lub jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu i podstawy prawnej, przechowujemy Twoje dane osobowe przez wskazany poniżej okres:

 • w celu wysłania odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane do nas drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego - przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie,
 • w celu przeprowadzenia treningów biofeedback, szkoleń lub realizacji umowy sprzedaży lub dostawy zakupionego u nas sprzętu lub świadczenia przez nas na Twoją rzecz zamówionych usług oraz sprawozdawczości finansowej – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego lub inny określony przepisami prawa,
 • w celach marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody,
 • w celu rozpatrywania reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń – tak długo, jak Twoje dane osobowe są w uzasadniony sposób potrzebne nam do rozpatrywania Twoich reklamacji lub do odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanielub na czas prowadzenia właściwych postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed nimi,
 • w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych na podany e-mail – do czasu wycofania prze Ciebie zgody.

 Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych ?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z uzyskaną zgodą lub niniejszym Regulaminem,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani lub uprawnieni przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

HPM Michał Karpiński
Bobrowniki 83
26-903 Głowaczów 

 • Lub elektronicznej na adres : biuro@hpm-medical.eu

Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne lubinformatyczne
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego zawarcia i realizacji treningów biofeedback, szkoleń lub realizacji umowy sprzedaży lub dostawy zakupionego u nas sprzętu lub świadczenia przez nas na Twoją rzecz zamówionych usług. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia treningówbiofeedback, szkoleń lub realizacji innych naszych obowiązków w tym umowy sprzedaży lub dostawy zakupionego u nas sprzętu lub świadczenia przez nas na Twoją rzecz zamówionych usług

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały, natomiast realizujemy jedynie nasze uprawnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu , w szczególności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technicznych lub informatycznych lub w innych uzasadnionych sytuacjach związanych z ochroną interesu naszego lub naszych kontrahentów bądź użytkowników naszej strony internetowej.