• Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem jednak kosztów obciążających Konsumenta zgodnie z treścią powołanego przepisu kosztów o których mowa w art. 33art. 34 ust. 2art. 35 wskazanej ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy a w szczególności:
 3. a) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 5. c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 8. f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 10. h) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w 15 ust. 1 i 2albo art. 21 ust. 1 wskazanej ustawy o prawach konsumenta;;
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@hpm-medical.eu, lub pocztą tradycyjną na adres: H P M Michał Karpiński  Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod linkiem https://hpm-sklep.pl/news/n/57/Formularz-odstapienia-od-umowy
 12. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu całości Towarów zakupionych w ramach odstępowanej Umowy, łącznie z otrzymanymi w trakcie zakupu Gratisami, oraz wszelkimi innymi składnikami zamówionych Towarów (wszelkie akcesoria, instrukcje obsługi, dokumentacje, karty gwarancyjne);
 13. Konsument pokrywa wszystkie koszty zwrotu Towaru do siedziby Sprzedawcy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania;
 14. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Konsumentem na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: H P M Michał Karpiński, Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Konsumentowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę i po zwrocie Towaru do siedziby Sprzedawcy.
  Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  W przypadku gdy płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na kartę z której dokonano płatności;
 16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrotowi podlega cały Towar będący przedmiotem Zamówienia;

 

 • 9 Reklamacje, odpowiedzialność za wady, gwarancja
 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), na co Klient wyraża zgodę, przy czym w zakresie dotyczącym Konsumentów wyłączenie to ograniczone jest zgodnie z przepisami dotyczącymi praw konsumentów. W związku z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonej przepisami kodeksu cywilnego, w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru stosuje się przepisy poniższe.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Towar jest wadliwy. Reklamacje składa się na adres email: biuro@hpm-medical.eu, lub pocztą tradycyjną na adres H P M Michał Karpiński, Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów.

Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy Towar:

 1. a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
 2. b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sprzedawcę ;
 3. c) został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.


Wada prawna polega na tym, że kupiony przez Klienta Towar stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, albo posiada ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
  W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem tego okresu , przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania Towaru Konsumentowi. W przypadku Towarów, o krótszym niż 2 lata okresie używalności, określonym przez Sprzedawcę w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu, uprawnienie do żądania usunięcia wad, jest ograniczone do okresu używalności określonego przez Sprzedawcę. Termin 2 letni nie dotyczy również elementów eksploatacyjnych określonych przez Sprzedawcę w dokumencie gwarancyjnym. Ponadto odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne jest wyłączona w przypadku, nie dokonywania przez Klienta wymaganych serwisów zakupionego sprzętu.
 2. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację i zażądać jednego z czterech działań:
 3. a) wymiany Towaru na wolny od wad;
 4. b) usunięcia wad;

lub w przypadku jeżeli wymiana Towaru na wolny od wad albo usunięcie wad nie będzie możliwe lub wiązać się będzie dla Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami:

 1. c) obniżenia ceny;
 2. d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu wad Towaru, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do reklamacji Klienta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Klienta za uzasadnione.
 3. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania jeżeli opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 4. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Niezależnie od uprawnień dotyczących wad Towarów opisanych powyżej, Sprzedawca udziela Gwarancji na wybrane Towary, zgodnie z treścią dokumentu gwarancyjnego dołączonego do zakupionego przez Klienta Towaru. Informacja o objęciu Towaru Gwarancją zawarta jest w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu.