• Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego www.hpm-sklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”) jest firma H P M Michał Karpiński z siedzibą w Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów, NIP:5110204545, REGON: 141894703 (zwana dalej HPM).
 2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

 

 • 2 Definicje
 1. Administrator Danych Osobowych– oznacza firmę H P M Michał Karpiński z siedzibą w Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów, NIP:5110204545, REGON: 141894703, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z treścią Regulaminu Ochrony Danych Osobowych („RODO”), którego treść dostępna jest na stronie hpm-sklep.pl oraz pod linkiem https://hpm-sklep.pl/news/n/134/Regulamin-RODO
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską lub Pocztę Polską, z którą współpracuje Sklep.
 4. Gratis – dodatkowy składnik zamówienia, załączany do wybranych Towarów, za którego nabycie Klient nie ponosi dodatkowego kosztu, co oznacza, że zapłata za ten składnik zawarta jest w cenie Towaru.
 5. Hasło– oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 6. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto Klienta– oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;
 9. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Login jest jednocześnie adresem e-mail Klienta;
 10. Poleć znajomemu – możliwość powiadomienia znajomego o produkcie znajdującym się w ofercie Sklepu. Treść powiadomienia musi być zgodna z niniejszym Regulaminem. Ponadto, treść powiadomienia może dotyczyć jedynie wybranego Produktu i nie może służyć do rozpowszechniania wiadomości tekstowych nie związanych z wybranym Produktem.
 11. Przedsiębiorca – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą Zamówienia w Sklepie bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, ,;
 12. Rejestracja– oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
 13. Sklep Internetowy lub Sklep – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w domenie internetowej: hpm-sklep.pl
 14. Sprzedawca- oznacza firmę H P M Michał Karpiński z siedzibą w Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów, NIP:5110204545, REGON: 141894703 będącą właścicielem wszelkich praw do Sklepu Internetowego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami; Wszystkie oświadczenia Sprzedawcy składane Klientowi w związku z wykonaniem, realizacją lub zakończeniem obowiązywania umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu, składane są Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia (trwały nośnik w postaci poczty elektronicznej), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie.
 15. Strona Internetowa– strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy udostępniona w domenie hpm-sklep.pl
 16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 17. Towar lub Produkt– oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie w celu dokonania jego zakupu;
 18. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
 19. Użytkownik Internetu– osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
 20. Zamówienie– złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 21. Adres reklamacyjny– H P M Michał Karpiński Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów.

 

 • 3 Wymagania techniczne
 1. Przeglądarka Klienta powinna mieć włączoną obsługę JavaScript oraz powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych w Sklepie możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze stron internetowych w Sklepie następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta.
 6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta, co Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do nie przesyłania takich danych.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.
 8. Treść zawieranych umów między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 • 4 Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta
 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania); w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby firmy Klienta. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych („RODO”).
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie, oraz że zapoznał się i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Ochrony Danych Osobowych („RODO”), których treść dostępna jest na stronie hpm-sklep.pl oraz pod linkiem https://hpm-sklep.pl/news/n/134/Regulamin-RODO.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient może zapisać się na Newsletter Sprzedawcy, który będzie mu przesyłany na wskazany przez niego adres mailowy.
 7. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, który zablokuje dostęp osobom nieuprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu tego zawiadomienia.
 8. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 9. Klient nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 5 Zamówienie
 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
 4. Klient może składać Zamówienie poprzez funkcję "koszyk" znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do:
 6. a) zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada; b) jeżeli nie posiada Konta Klienta, wypełnienia dedykowanego formularza i podania:

- w przypadku Konsumentów: kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);

- w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. Na podstawienia Zamówienia Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru. W przypadku stwierdzenia braku dostępności Towaru,  Sklep informuje o tym fakcie Klienta, któremu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Sklepu, ponieważ Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki dostępności Towarów, co klient przyjmuje do wiadomości. W przypadku stwierdzenia, że Towar jest dostępny, Sklep potwierdza Klientowi przyjęcie Zamówienia do realizacji określając jednocześnie sposób  dostawy, który zależny jest od Dostawcy. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi jednocześnie przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta i potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru

 

 • 6 Płatności
 1. Cena każdego Towaru podana jest przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu i jest ona wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę. Składając Zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że umowa wiąże się z obowiązkiem dokonania płatności opisanych w Regulaminie w szczególności ceny sprzedaży i kosztów dostawy.
 2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz KGO (koszt gospodarowania odpadami).
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest właściwy dokument księgowy tj. paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Klient podczas składania Zamówienia może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 5. a) gotówką, przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie);
 6. b) gotówką, przy odbiorze osobistym (płatne w biurze Sprzedawcy);
 7. c) przelewem internetowym oraz kartą płatniczą za pośrednictwem jednego z dostępnych w sklepie operatorów płatności elektronicznych:

 

        - Przelewy24

 1. d) kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatności BlueMedia S.A., obsługiwane typy kart płatniczych:

         - Visa

         - Visa Electron

         - Maestro

         - MasterCard

         - MasterCard Electronic

 

 banner_1215x200A(1).png

 1. f) Przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy.

 

 • 7 Dostawa
 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Obszarem dostaw zrealizowanych zamówień jest teren następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 3. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 4. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.
 6. W przypadku gdy Dostawę realizuje firma kurierska, Klient może dodatkowo otrzymać wiadomość e-mail od firmy kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi, a także po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 7. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 8. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 9. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 10. Termin realizacji zamówienia (od momentu złożenia zamówienia do wysyłki do Klienta), wynosić może od 1 do 10 dni roboczych. Czas Dostawy do Klienta (od momentu wysłania do odbioru przez Klienta może wynosić od 1 do 5 dni roboczych). W przypadku niemożności dotrzymania któregoś z wymienionych terminów, warunki realizacji i dostawy są uzgadniane indywidualnie z Klientem, przy czym Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki dostępności Towaru.
 11. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania Zamówienia Towar można odebrać w Biurze Sprzedawcy w dni powszednie w godz. 8-20.
 12. Sprzedawca dołącza do Dostawy właściwy dokument księgowy tj. fakturę VAT lub paragon fiskalny obejmujący dostarczane pozycje Zamówienia.
 13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówionego Towaru oraz decyzji Klienta co do ponownej dostawy Towaru. W innym przypadku Sprzedawca pozostawi Towar do dyspozycji Klienta w Biurze Sprzedawcy w celu dokonania odbioru osobistego, za wyjątkiem przypadków odstąpienia przez Konsumenta od umowy stosownie do treści § 8 Regulaminu. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient ponosi rzeczywisty koszt odesłania Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy i rzeczywisty koszt ponownej Dostawy zamówionego Towaru.

 

 • 8 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem jednak kosztów obciążających Konsumenta zgodnie z treścią powołanego przepisu kosztów o których mowa w art. 33art. 34 ust. 2art. 35 wskazanej ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy a w szczególności:
 3. a) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 5. c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 8. f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 10. h) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w 15 ust. 1 i 2albo art. 21 ust. 1 wskazanej ustawy o prawach konsumenta;;
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@hpm-medical.eu, lub pocztą tradycyjną na adres: H P M Michał Karpiński  Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod linkiem https://hpm-sklep.pl/news/n/57/Formularz-odstapienia-od-umowy
 12. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu całości Towarów zakupionych w ramach odstępowanej Umowy, łącznie z otrzymanymi w trakcie zakupu Gratisami, oraz wszelkimi innymi składnikami zamówionych Towarów (wszelkie akcesoria, instrukcje obsługi, dokumentacje, karty gwarancyjne);
 13. Konsument pokrywa wszystkie koszty zwrotu Towaru do siedziby Sprzedawcy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania;
 14. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Konsumentem na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: H P M Michał Karpiński, Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Konsumentowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę i po zwrocie Towaru do siedziby Sprzedawcy.
  Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  W przypadku gdy płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na kartę z której dokonano płatności;
 16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrotowi podlega cały Towar będący przedmiotem Zamówienia;

 

 • 9 Reklamacje, odpowiedzialność za wady, gwarancja
 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), na co Klient wyraża zgodę, przy czym w zakresie dotyczącym Konsumentów wyłączenie to ograniczone jest zgodnie z przepisami dotyczącymi praw konsumentów. W związku z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonej przepisami kodeksu cywilnego, w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru stosuje się przepisy poniższe.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Towar jest wadliwy. Reklamacje składa się na adres email: biuro@hpm-medical.eu, lub pocztą tradycyjną na adres H P M Michał Karpiński, Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów.

Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy Towar:

 1. a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
 2. b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sprzedawcę ;
 3. c) został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.


Wada prawna polega na tym, że kupiony przez Klienta Towar stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, albo posiada ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
  W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem tego okresu , przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania Towaru Konsumentowi. W przypadku Towarów, o krótszym niż 2 lata okresie używalności, określonym przez Sprzedawcę w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu, uprawnienie do żądania usunięcia wad, jest ograniczone do okresu używalności określonego przez Sprzedawcę. Termin 2 letni nie dotyczy również elementów eksploatacyjnych określonych przez Sprzedawcę w dokumencie gwarancyjnym. Ponadto odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne jest wyłączona w przypadku, nie dokonywania przez Klienta wymaganych serwisów zakupionego sprzętu.
 2. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację i zażądać jednego z czterech działań:
 3. a) wymiany Towaru na wolny od wad;
 4. b) usunięcia wad;

lub w przypadku jeżeli wymiana Towaru na wolny od wad albo usunięcie wad nie będzie możliwe lub wiązać się będzie dla Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami:

 1. c) obniżenia ceny;
 2. d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu wad Towaru, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do reklamacji Klienta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Klienta za uzasadnione.
 3. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania jeżeli opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 4. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Niezależnie od uprawnień dotyczących wad Towarów opisanych powyżej, Sprzedawca udziela Gwarancji na wybrane Towary, zgodnie z treścią dokumentu gwarancyjnego dołączonego do zakupionego przez Klienta Towaru. Informacja o objęciu Towaru Gwarancją zawarta jest w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu.

 

 • 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących praw konsumentów. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. a) szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
 4. b) za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Loginu i Hasła przez Klienta;
 5. c) szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;
 6. d) szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

 

 • 11 Prawa i obowiązki Klienta
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.

 

 • 12 Opinie
 1. Klient ma możliwość zamieszczania opinii o Towarze poprzez umieszczenie opinii do danego produktu znajdującego się na stronie sklepu. Dodawanie opinii możliwe jest po zalogowaniu się do sklepu internetowego.
 2. Treść opinii jest jawna i dostępna dla wszystkich użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie.
 3. Opinia powinna być obiektywna i powinna być zredagowana w sposób czytelny i nie może zawierać w szczególności:
 4. a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
 5. b) adresów stron internetowych;
 6. c) treści o charakterze reklamowym.
 7. Sprzedawca może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować opinię w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
 8. a) wynika to z orzeczenia sądowego;
 9. b) opinia narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie lub narusza uzasadniony interes Sprzedawcy, Dostawcy lub Sklepu;
 10. c) opinia została omyłkowo wystawiona do innego Towaru;

 

 • 13 Polityka prywatności, dane osobowe

Zasady ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników Sklepu oraz Klientów, korzystających ze Strony Internetowej Sklepu określa osobny dokument - Regulamin Ochrony Danych Osobowych („RODO”), który to dokument dostępny jest na następującej stronie:  https://hpm-sklep.pl/ oraz pod linkiem https://hpm-sklep.pl/news/n/134/Regulamin-RODO a jego uprzednia akceptacja jest warunkiem korzystania z usług Sklepu.

 

 • 14 Prawa autorskie. Know-how
 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie oraz know-how do wszelkich Towarów, materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.
 3. Wykorzystywanie zakupionych Towarów oraz materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą lub tylko na własny użytek Klienta związany z przeznaczeniem zakupionego Towaru. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim Towarów, zastosowanych w nich rozwiązań technicznych lub treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione, zaś Klient jest świadomy obowiązku poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec Sprzedawcy z tytułu naruszenia postanowień niniejszego pkt. 14 Regulaminu (Prawa autorskie. Know-How) tj. w zakresie obejmującym szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści.

 

 • 15 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

(nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (przy czym w celu wyłączenia wątpliwości potwierdza się, że nie dotyczy to Zamówień oraz umów sprzedaży/dostawy zawartych w wyniku złożenia Zamówienia) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniższych
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta lub zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

 

 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. Ewentualne spory między Sprzedającym a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2023r.